สารเร่งเชิงชีวภาพ (Biological Accelerants) คืออะไร?

สารเร่งเชิงชีวภาพ

สารเร่งเชิงชีวภาพ (Biological Accelerants)

“สารเร่งเชิงชีวภาพ” หรือ “Biological Accelerants” คือสารที่สามารถกระตุ้นหรือเร่งให้กระบวนการชีวภาพเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งมักนิยมใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการชีวเคมีหรือชีววิทยาที่ต้องการความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ตัวอย่างของสารเร่งเชิงชีวภาพได้แก่ เอนไซม์ (enzymes) ที่ใช้เพื่อเร่งให้กระบวนการชีวเคมีเกิดขึ้นได้เร็วขึ้น หรือสารที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ ทำให้สามารถผลิตสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น หรือเพื่อให้กระบวนการบางประการเกิดขึ้นได้ไวขึ้น สารเร่งเชิงชีวภาพมักถูกนำมาใช้ในงานวิจัยและอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและเคมีชีวภาพ

เร่งรากพืช

ใครบ้างที่ต้องการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ

มีหลายกลุ่มผู้ที่ต้องการใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ ซึ่งรวมถึง

 1. วิทยาศาสตร์และวิจัยทางการแพทย์ การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพในงานวิจัยทางการแพทย์เพื่อศึกษาหรือฟื้นฟูกระบวนการชีวเคมีภายในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของยา หรือศึกษาเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
 2. อุตสาหกรรมชีวเคมี การผลิตสารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการชีวเคมี เช่น อาหารเสริม เอ็นไซม์ หรือสารเคมีที่ได้มาจากชีววิทยา
 3. เกษตรกรรม การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในการเกษตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือการปรับปรุงคุณภาพของพืช
 4. อุตสาหกรรมอาหาร การใช้เอนไซม์หรือสารเร่งเชิงชีวภาพในกระบวนการผลิตอาหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร
 5. สถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อม ในบางกรณี การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพเพื่อช่วยในกระบวนการทำลายสารปฏิกูลหรือการบำบัดทางน้ำ
 6. งานวิจัยและพัฒนา การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพในการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยาและเคมีชีวภาพ

การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพมีทั้งในภาคธุรกิจและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้าใจในกระบวนการชีวเคมีต่าง ๆ ในธรรมชาติและในการผลิตอุตสาหกรรม

เมื่อพืชได้รับไคโตซานโอลิโกแซคคาร์ไรด์ (COS) จะเป็นอย่างไร?

จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพ

การไม่ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพอาจมีผลกระทบทางต่าง ๆ ขึ้นตามลักษณะของงานหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยทั่วไปแล้วอาจเกิดผลกระทบต่อด้านดังนี้

 1. การช้าลงของกระบวนการ การไม่ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพทำให้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับชีววิทยามีความช้าลง เนื่องจากต้องพึ่งพากระบวนการธรรมชาติที่มีความเร็วลง
 2. ความไม่เสถียรของผลผลิต การไม่ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพบางครั้งอาจทำให้ผลผลิตไม่มีความเสถียรมากพอ เช่น การใช้เคมีเพื่อควบคุมและเร่งกระบวนการต่าง ๆ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีกว่า
 3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การใช้สารเคมีในกระบวนการทางเกษตรหรืออุตสาหกรรมบางครั้งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการไม่ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพในบางกรณีสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้
 4. ความลำบากในการบำรุงรักษา การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพบางครั้งสามารถช่วยลดความลำบากในการบำรุงรักษาและการควบคุมกระบวนการต่าง ๆ ในงานต่าง ๆ เนื่องจากมักมีความเสถียรสูงและมีประสิทธิภาพในการทำงาน
 5. ความไว้วางใจในเรื่องความปลอดภัย การใช้สารเร่งเชิงชีวภาพบางครั้งสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ โดยลดการใช้สารเคมีที่อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพ

การพิจารณาการใช้หรือไม่ใช้สารเร่งเชิงชีวภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และควรคำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและลบที่อาจเกิดขึ้นต่องานและสิ่งแวดล้อม

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ กด "MORE INFO" เพื่ออ่านเพิ่มเติม หรือกด "ACCEPT" เพื่อยอมรับข้อตกลงในการเก็บข้อมูล